ತೊಪ್ಪುಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮರೊಕ್ಲೆ ಇರೆಕ್ಲೆಗ್ ತಪ್ಪು ತೊಪ್ಪು ಪಂಡ್ದ್‍ ಪನ್ಪೆರ್‍. ಕನ್ನಡೊಡು ಸೊಪ್ಪು ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಸೊಪ್ಪುಲೆಡ್‍ ಮಸ್ತ್‍ ನಮೂನೆದ ಉಮಡು

ಕಜಿಪು ಗು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪು ತೊಪ್ಪುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಬಸಲೆ ತೊಪ್ಪು
 2. ಪದಿಪೆ ತೊಪ್ಪು,
 3. ನೆಲಬಸಲೆ ತೊಪ್ಪು,
 4. ಕೊತ್ತಂಬರಿ[೧] ತೊಪ್ಪು,
 5. ಪಾಲಕ್‍[೨] ತೊಪ್ಪು,
 6. ಪುದಿನ[೩] ತೊಪ್ಪು,
 7. ತಿಮರೆ[೪] ತೊಪ್ಪು,
 8. ವಿಟಮಿನ್‍ ತೊಪ್ಪು,
 9. ನುಗ್ಗೆ ತೊಪ್ಪು,
 10. ತಜಂಕ್‍ ತೊಪ್ಪು,

ಬೇಸೊಪ್ಪು ಉಂದು ಮಾತಾ ಕಜಿಪುಗು ಚಟ್ನಿಗ್‍ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪು ತೊಪ್ಪುಲು ಉಂದೆನ್ ಇಲ್ಲಗ್‍ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದ್‍ ಇಲ್ಲ ಬಿತ್ತಿಲ್‍ಡೇ ಬುಲೆಪಾವೆರ್‍. ಮಾರಟ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದ್‍ ಬುಲೆಪಾಪುನಗುಲುಲಾ ಉಲ್ಲೆರ್‍. ನೆಟ್ಟ್‍ಲಾ ಬಳ್ಳಿ, ಗಿಡ, ಮರ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗೊಲು ಉಂಡು.

ಮರ್ದ್ ಗ್‍ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪು ತೊಪ್ಪುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಕಾಯೆರ್‍ ತಪ್ಪು
 2. ಕೈಬೇವು ತಪ್ಪು
 3. ಪೊಂಗರೆ ತಪ್ಪು
 4. ನೀಲಿತಪ್ಪು
 5. ತುಂಬೆ ತಪ್ಪು
 6. ಸೋನಾಮಕಿ ತಪ್ಪು
 7. ಕಿಲೆಂಜಿ ತಪ್ಪು
 8. ಅಡ್‍ಸೋಗೆ ತಪ್ಪು
 9. ಮದ್ರೆಂಗಿ ತಪ್ಪು
 10. ತುದೆಮದ್ರೆಂಗಿ ತಪ್ಪು

ಅರಾಧನೆಡ್‍ ಬಳಕೆ ಅಪಿ ತಪ್ಪುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತುಳಸಿ
 • ಕೈಬೇವು
 • ಕುಕ್ಕುತಪ್ಪು
 • ನೆಕ್ಕಿತಪ್ಪು

ಕೃಷಿಟ್ಟ್‍ ತಪ್ಪುದ ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೈಕಂಜಿ ತಾಂಕುನಕುಲು ಕಿದೆಕ್ಕ್‍ ತೊಪ್ಪುಲೆನ್‍ ಪಾಡ್ದ್‍ ಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍, ತಾರೆ, ಕಂಗ್‍ದ ಮುದೆಲ್‍ಗ್‍ ಈಟ್‍ ಪಾಡ್ಯರೆಗಾದ್‍ ತೊಪ್ಪುಲೆನ್‍ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍. ನೆಕ್ಕ್, ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು, ಕೈಬೇವು ತಪ್ಪು, ಗೋಂಕು ತಪ್ಪು, ಕರ್ಮಾರ್‍ ತಪ್ಪು, ಈಟ್‍ದೈ ತಪ್ಪು, ಉಂದೆನ್‍ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್‍.

ಭೂಮಿಡ್‍ ಉಪ್ಪು ಮಾತಾ ಗಿಡ ಮರೊಕ್ಲೆ ತಪ್ಪುಲು ಒಂಜತ್ತ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್‍ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ಕೃಷಿಕ್ಕ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನವು ಉಪ್ಪು, ಕಜಿಪು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನವುಲಾ ಉಪ್ಪು.ಕೃಷಿ, ಮರ್ದ್, ಆರಾದನೆ, ಅಲಂಕಾರ, ಅಟಿಲ್, ಕಜಿಪು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಪ್ಪುಲು ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ತಪ್ಪು ಪಾಡುನಿ( ಕೈಬೇವು, ಕಾಯೆರ್, ನೆಕ್ಕಿ) ಆಡುಸೋಗೆ ತಪ್ಪುಡು ಪೊಯ್ಯ ಕಲೆಪಿನಿ ಭೂತ ಬುಡ್ಪಾನಗ ಕುಕ್ಕು ತಪ್ಪು ಮಾಟ ಬುಡ್ಪಾನಗ ಕೈಬೇವು ತಪ್ಪು

ಉಲ್ಲೇಖ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.suvarnanews.tv/life/article/8585
 2. http://www.prajavani.net/article/%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%B2%E0%B2%95%E0%B3%8D%E2%80%8C-%E0%B2%B8%E0%B3%87%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B8%E0%B2%BF-%E0%B2%A8%E0%B2%BF%E0%B2%B0%E0%B3%8B%E0%B2%97%E0%B2%BF%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B2%BE%E0%B2%97%E0%B2%BF
 3. http://www.kannadaprabha.com/health-lifestyle/mint-is-a-very-good-cleanser-for-the-blood/253571.html
 4. http://kannadaaduge.blogspot.in/2016/04/brahmi-thambuli-in-kannada.html