ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಯಕ್ಕೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳುನಾಡ್ಡ್ ಬಯಕೆದ ಕ್ರಮೊ

ಬಯಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಮದಿಮೆ ಆದ್ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಆದ್ ಏಳ್ ತಿಂಗೊಲು ಆನಗ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪೆದ್ಯರ ದುಂಬು ಅಲೆನ ಆಸೆಲೆನ್ ತಿರ್ಸಯರೆ ಮಲ್ಪುನ ತಮ್ಮಣನ್ ಬಯಕೆ/ಬಯಕ್ಕೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಪದೊತ ಅರ್ತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಯಕೆ ಪದೊನು ಕನ್ನಡೊಡು ಸೀಮಂತ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಮದ್ಮೆ ಆಯಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಂಜಿನಾಲಾದ್ ಏಳ್ ತಿಂಗೊಲು ಆನಗ ಅಲೆನ್ ಆಸೆಲೆನ್ ತೀರಿಸಾಯೆರೆಗಾದ್ ಮಲ್ಪುನ ತಮ್ಮನೊಗು ಬಯಕೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಬಂಜಿನಾಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ ದಿಂಜಾವುನೆ ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಯಕೆ/ಬಯಕ್ಕೆ ಉಂದು ಪೂರ ಒಂಜೇ ಅರ್ತೊನು ತೋಜಾವುಂದುಂಡು. ಬಯಕೆ ಪಂಡ ಬಯಕ್ಕುನೆ, ಕನ್ನಡಡ್ ಬಯಸುವುದು, ಆಸೆ ಪಡೆವುನೆ ಪನ್ಪಿ ಅರ್ತೊಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಏಳನೆ ತಿಂಗೊಳುಡು ಬಯಕ್ಕೆ/ ಬಯಕ್ಕೆದ ಗಮ್ಮತ್ತ್ ನಡಪಾವೆರ್. ಬಯಕೆದ ಮದಿಮ್ಮೆ/ಬಯಕ್ಕೆದ ಮದಿಮೆ/ ಬಯ್ಕೆದ ಮದಿಮೆಂದ್ ಪಂಡ ಮಕ್ಕಳಕಟ್ಟ್ ಸಂತಾನೊಡು ಕಡೀರೊದ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಸಮ್ಮಾನ ಮಲ್ತತ್ ಮದಿಮೆ ಮಲ್ಪುನವು ತುಳುವೆರೆ ಕ್ರಮ. ಮದಿಮ್ಮೆದಾನಿದ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಆನಗ್ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಬಣ್ಣೊಬಂಗಾರ್ ದೀಡ್ದ್, ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ತ್ ದಾರೆ ಮೈತ್ ಬಯಕ್ಕೆದ ಮದಿಮ್ಮೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಯಕ್ಕೆ/ಬಯ್ಕೆ/ ಬಯಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ಅರ್ಥೊ. ಬಯಕೆ ಪಂಡ ಇಷ್ಟೊ, ಇಚ್ಛೆ, ಆಸೆಂದ್ ಅರ್ಥೊ. ಮದಿಮ್ಮೆ ಆದ್ ಕಡೀರ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಬಯಕ್ಕೆದ ಮದಿಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನವು ತುಳುವೆರೆನ ಕ್ರಮೊ. ಬಯಕ್ಕೆದ ಮದಿಮ್ಮೆಗ್ ತುಳುಟು ಬಯಕೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಯಕ್ಕೆದ ಮದಿಮೆಗ್ ಕನ್ನಡಿಗೆರ್ಸೀಮಂತ[೧] ಬಯಕೆ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳುವೆರ್ ಪೊರಿತ್ತ ಮದಿಮ್ಮೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಸೀಮಂತ ಪಂಡ ಬಯಕ್ಕೆದ ಮದಿಮೆ. ತುಳುವೆರ್ ಸೀಮಂತೊಗು ಬಯಕ್ಕೆದ ಮದಿಮ್ಮೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪೊರಿತ್ತ ಮದಿಮೆಂದ್‌ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.[೨]

ಬಯಕೆದ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಯಕೆ ಬಲಸುನ ಕ್ರಮೊ
  1. ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್(ಪೆದ್ಮೆದಿ) ಏಳ್ ತಿಂಗೊಲು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಬಯಕ್ಕೆದ ಮದಿಮೆದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಯಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ದುಂಬು, ಐನ್ ತಿಂಗೊಲು ನಡತೊಂದುಪ್ಪುನಗ 'ಬಾಯಿದ ಕುರೆ ದೆಪ್ಪುನಿ' ಪನ್ಪುನ ನನೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಡಪುಂಡು. ಆನಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾದ್ ಮುಡಿಕ್ಕ್ ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ದೀಪೆರ್. ಎಡ್ಡೆ ಅಟಿಲ್ ಅಡದ್ ಉಣಿಯರ ಬಳಸುವೆರ್.
  2. ಬಯಕೆದಾನಿ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಲ್ದ್ ಬಿನ್ನೆರ್ ಇಷ್ಟೆರ್ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಸೇರುವೆರ್. ಒಂಜಿ ಅರಿಯನಡ್ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊಸ ಸೀರೆ, ರವಕೆದ ಖಣ, 'ಸಾರೆ ಇತ್ತಿ ಪಿಂಗಾರ' (ತೀರಾ ಎಳೆಯ ಅಡಿಕೆಯ ಮಿಡಿ ಇರುವ ಸಿಂಗಾರ),ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಅಬ್ಬಲಿಗೆ, ಬಚ್ಚಿರೆ, ಬಜ್ಜೈ, ದುಂಬಾಯಿ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಅರಿಯನಡ್ ದೀಪೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿನಾಲೆನ ಮಾಮಿ ಅಥವಾ ಮೈತೆದಿ (ಮುತ್ತೇಸಿ ಆದುಪ್ಪೊಡು)'ಪೂ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪುನ' ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಬಯಕೆದಾನಿ ಸುರುಕಾದ್ ನಡಪುನವ್ವೆ ಮೇಲ್_ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾಂಡೆ ಪೂರೆರ್ಲಾ ತರೆಕಾ ಮೈಯಿಕಾ ಮೀಯೊಂದ್ ದೇವೆರ್ನ ಎದುರುಡ್ ಪೊಣ್ಣನ ಮಾಮಿ (ಮುತ್ತೈಸಿನ ಇಪ್ಪೊಡ್) ಇಜ್ಜಿಡ ಪೊಣ್ಣನ ಮೈತಿದಿ ಈ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಪೊಣ್ಣು ಈ ಸೀರೆ ಸುತ್ತುದ್ ಅಯಿತ ಆವೊಡ್. ದುಂಬುದ ಕಾಲೊಡು ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಗಳಿಗೆ/ಮೂರ್ತ ತೂವೊಂದಿಜ್ಜಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಗಳಿಗೆ/ಮೂರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೇನುವೆರ್. ಮಂಗಲ ವಸ್ತುಲೆನ್ ಕೊರ್‌ನಾಗ ಐನ್ ಜನ ಮುತ್ತೇಸಿನಕುಲು ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುವೆರ್. ಅಪಗ ಊರುದ ಗುರಿಕ್ಕಾರೆ ಇಂಚ ಪ್ರಾರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನುವೆ:
  3. 'ಇನಿ ಈ ಇಲ್ಲದ ಆಣ್ ಮಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರೆನ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಲಚ್ಚಿಮಿ ದೈವ ದೇವೆರೆನ ಬೆರಿಸಾಯೊಡು ಆಲೆನ ಬಂಜಿಡ್ ಗರ್ಬ ಬಲಿತೊಂದು ಬೈದ್ಂ‌ಂಡ್. ತುಳುನಾಡ್‌‌ಡ್ ನಮ ಪೂರ್ವ ಪೆರಿಯೆರೆನ ಕಾಲೊಡ್ದು ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲೆಗ್ ಏಳ್ ತಿಂಗೊಲುಗು ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಬಯಕೆದ ರಿವಾಜಿ ನಡತೊಂದು ಬೈದಿನವು ಕಾಲಾವದಿದ ಧರ್ಮೊ. ಬಯಕೆ ಪಾಡ್‌ದ್ ಆಲೆನ ಬಾಯಿದ ಕುರೆ ಕಲೆದ್ ಆಲೆನ ಆಸೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ. ಇತ್ತೆ ಬಂಜಿನ ಪೊಣ್ಣಗ್ ಪೂ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪೊರ್ತು. ಎಂಕ್ಲೆಡ್‌ದ್ ಏತೋ ಎಚ್ಚ ಕಡಮೆ ಆದುಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಸಂಸಾರ ಗಿರಾಗಿರ್ತಿಡ್ ಆದಿಕಾಲೊಡ್‌ದ್ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಸತ್ಯದೈವೊಲು ಬೊಕ್ಕ ತಗೆತಂಗಡಿನ್ ಸುಗಿತೊಂದು, ಗುರು ಎರಿಯೆರೆಗ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾವೊಂದು, ಇಸ ಗಳಿಗೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಗರುಡ ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡ್ಪಾವೊನ್ಲೆ. ಅಮುರ್ತ ಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಪಾವೊನ್ಲೆ. ಸಾಮಿಗ್‌ಲಾ ಬೂಮಿಗ್‌ಲಾ ಸಮ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ, ಕೊರಿ ಪೂ-ಸೀರೆಡ್ ಆಲೆಗ್ ಸರ್ವೊಂಜಿ ರೀತಿಡ್‌ಲಾ ಏಳಿಗೆ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಕಾಪುಲೆಂದ್ ನಟ್ಟೊನುವ..'

ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಕುಲ್ಲಾ ಆನನ ಇಲ್ಲದಕುಲ್ ಇಲ್ಲದ ಚಾವಡಿಡ್ ಎದುರ್ ಎದುರ್ ಉಂತುದ್ ಆಣನ ಅಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಡ ಪಲಿ ಒಂಜಿ ಅರಿವಾಣಡ್ ಐತೊಗ್ ಬೊಡಾಯಿನ ಪೂ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆ ಪಿಂಗಾರ ,ಒಂಜಿ ಸೀರೆ ,ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪನ್ಪೆರ್, ಆ ಪಿಂಗಾರ ಪೊಣ್ಣನ ಕಡೆತಕುಲೆ ಕನ್ಪೆರ್.

ಬಲಸರೆಗ್ ಮುಗುಳಿ ಸೊತ್ತುಲ್ ಬಲಸುನ್. ಅಗತ್ಯದ ಸೊತ್ತು ಪಂಡಾ ಪೊರಿತ ಉಂಡೆ, ಅರಿತ ಪೊಡಿ, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಲಾಡ್, ಎಲಪ್ಪ, ಜೀಲೆಬಿ, ಮಾಲ್ಪುರಿ, ಸಾಟ್, ನುರ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಬೆಲ್ಲದ ಅಚ್ಚಿ, ಕಲಿ, ಫಲವಸ್ತು ಬೋಡಾಯಿನವು. ಉಂದ್ ಮಾತ ಆನನ ಅಪ್ಪೆ ,ಪಲಿ ಪೂರಾ ಸೇರ್ದ್ ಬಲಸುವೆರ್ ಪೂರಾ ಬಲಸುದಾಯಿಬೊಕ್ಕ ಸುರುಕೆ ಕೊರ್ತಿನ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆನ್ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಂಬಬಿರೆಲ್ಡ ಕೊಡಿಟ್ ತಿಗಿತ್ದ್ ಬುಡ್ಪಾವೊಡ್ ಅಯಿರ್ದ್ ಆನ್ ಪಿಂಗಾರ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಪೊಣ್ಣನ ತರೆಕ್ ದೀವೊಡ್ ಈ ಕಟ್ಟ್ನ್ ಕೆಲೆವೆರ್ ಪೂ ಸೀರೆ ಕೊರ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ ಐನ್ ಜನ ಮತ್ತೈಸಿನದ ಪೊಂಜೊವುಲ್ ಅರತಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಪೊರ್ತುಗ್ ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ಪನ್ಪಿನ ಶೋಭಾನೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಎಂಚ ಮದಿಮೆದಾನಿ ಪೊಣ್ಣು ಒಚ್ಚಿದ್ ಕೊರ್ನಗ ಶೋಭಾನೆಡ್ ಬುದ್ದಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೆರ ಉಂದುಲಾ ಆ ಒರುಟೆ ನಡಪುಂಡ್.

ಈತ್ ಆಯಿನೆ ಬೊಕ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರ್ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಪೊಣ್ಣಗ್ ಪೊರಿಕಲಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ. ಚೀಪೆ ಕಲಿಕ್ ನಾಲ್ ಪೊದ್ದೊಲ್ ಪಾರ್ದ್ ಬಂಜಿನಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಉಂದ್ ಸುರುಕ್ ಬಲಸಿದಿನಾಲೆ ಕೊರೊಡ್ ಅವೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಒರಿಯೆ ಕೊರ್ಪೆರ್,ಅಂಚೆನೆ ಬಲಸ್ ದಿ ಸೊತ್ತುದಲಾ ಒಂತೆ ಚೂರು ಮೋಕೆಡ್ ಬಾಯಿಗ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ ಬಂಜಿನಾಲ್ ತಂಕ್ ಬಲಸಿನೆರ್ದ್ ಜೊಕುಲೆಗ್ ಲೆತ್ತುದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಕೊರೊಡು. ಉಂದ್ ಪೂರಾ ಅಯಿಬೊಕ್ಕ ಬಲಸಿನೆನ್ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಕುಲ್ ಒಂಜೇ ಕೈಯಿಟ್ ಅವು ಜರಿಯಂದಿಲೆಕ ಬೂರಾಂದಿಲೆಕ ದೆತ್ತುದ್ ಚೀಲವುಗ್ ದಿಂಜಾವೊಡ್ ಪಂದ್ ಕಟ್ಟ್. ಆಂಡಾ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಕೈಯಿಟೆ ಗೆಪ್ಫುವೆರ್. ಇಂಚ ದೆತ್ತಿನೆನ್ ಪೊಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದಕುಲ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಕೊನೊವೊಡ್ . ಬೊಕ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ ನಾಲ್ ಇಲ್ಲಗಾಂಡಲ ಪಟ್ಟೊಡ್.

ಉಂದ್ ಅಯಿನೆ ಬಲಸಿದಿನ ಇರೆಕೆ ಪೊಣ್ಣಗ್ ವನಸ್ ಬಲಸುವೆರ್. ಇಂಚ ಉನ್ನಗ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆಡ್ ಪೊಣ್ಣನ ಪಲಿಯಲ್ಲು ಏರಾಂಡ ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಡು. ಅಂಚೆನೆ ಬಲಸಿನ ಒನಸ್ ಡ್ ಬೊರ್ತಿನಾತ್ ತಿಂದ್ದ್ ಒಂತೆ ಒರಿಪೊಡ್ ಅವೆನ್ ಕೊರಗದಾನ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು, ಪಂಡಾ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಪೊಂಜೊವುಗ್ ತರೆಕ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತಾರೆದ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತುದ್ , ತಾನ್ ತುತುದಿತ್ತಿನ ಸೀರೆ ರವಕೆ ಲಂಗ ಒಂತೆ ಪಣವು ಬೊಕ ತಿನಸ್ ದೊಟ್ಟು ಮಡೆ ಇರೆನ್ಲಾ ದಾನ ಮಲ್ಪೊಡ್ . ಅವೆನ್ ದೆತೊನ್ನ ಪೊಂಜೊವ್ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ತರೆ ತೊರತದ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಸೀರೆ ಪೆದ್ಮೆದಿನ ಮಟ್ಟೆಲ್‌ಡ್ ದೀವೊಡು. ಪೆದ್ಮೆದಿ ಅಯಿನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಕ್ಕದ ಮೈಟ್ಟ್ ದೀವೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪೆರಿಯಾಕುಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊನುವಲ್. ಪೊಸ ಸೀರೆ ತುತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆದ ಮಿತ್ತ್ ದೀಯಿಂಚಿ ಕೊಡಿಬಾರೆ ಇರೆಟ್ಟ್ ಬಯಕೆನ್ ಕ್ರಮಪ್ರಕಾರ ಬಳಸೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಜನ ಮುತ್ತೇಸಿನಕುಲು ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಸೇಸೆ ಪಾಡುವೆರ್. ಬಳಸಿನ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆದ ತಿರ್ತ್ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ್ ದೀಪೆರ್. ಬಳಸಿನೆಡ್‌ದ್ ಮುಟ್ಟೆ, ತೊಪ್ಪುನುಪ್ಪು, ಖಾದ್ಯೊಲೆನ ಒಂತೆ ಭಾಗ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪುವಲ್.

ಉಂದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ದೆಕುದ್ ಉಲಾಯಿ ಬರೊಡ್. ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಡನೆ ಇಲ್ಲದಕುಲ್ ಕಡಪುರ್ದ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡ್ ಉಂದೆಕ್ಕ್/ಈ ಕಟ್ಟ್‌ಗ್ ತಾತಯಿ-ಮುಂಚಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ದುದ ಬೈರಾಸ್‍ಡ್ ತಾತಯಿ, ಕಾಳಜೀರಿಗೆ, ಎಡ್ಡೆಮುಂಚಿ, ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಸಾಮಾನ್, ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಪೂರ ಗಂಟ್ ಕಟ್ಟ್‌ದ್ ಪೊಣ್ಣನ ಮಟ್ಟೆಲೆಗ್ ಪಾಡುನೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಟ್ಟುನ ಕ್ರಮ. ಇಂಚ ಕೊರ್ನ ಕಟ್ಟ್‌ನ್ ಪೊಣ್ಣು ತಮ್ಮಲೆಡ ಇಜ್ಜ್ಂಡ ಪಲಯಡ ಕೊರೊಡ್. ಆ ಗಂಟ್‍ನ್ ದೆತೊನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಅವೆನ್ ಪತೊಂದ್ ಪಿರ ತಿರ್ಗ್‌ದ್ ತೂವಂದೆ, ತಾನ್ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಡ್ ಪೋವೊಡು ಅತ್ತ್ಂಡ ಗಾಡಿಡ್/ಕಾರ್‌ಡ್ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೊಡ್.

ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾತೆರೆನ ಒಣಸಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿನಾಲೆನ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗ್ ಕಡಪುಡುದು ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ದೈವೊದ ಮಣಿಮಂಚೊಡು ದೀಪ ಬೆಳಗಾದ್ ದೀಪೆರ್. ಬಂಜಿನಅಲೆನ್ ದುಂಬು ಉಂತಾವೊಂದು, ಬತ್ತಿನ ಪೊಂಜೊಕ್ಲೆನ್‌ಲಾ ಒಟ್ಟುಗು ಉಂತಾದ್ ಪ್ರಾರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನುವೆರ್. ಅಯಿಡ್‌ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದ್ಮೆದಿನ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಗ್ ದಿಬ್ಬಣದ ಒಟ್ಟುಗು ಕಡಪುಡುದು ಕೊರ್ಪೆರ್.[೩]

ಬಯಕ್ಕೆದ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆ ಐತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಯಕ್ಕೆಡ್ ಕೋರಿಪತ್ತ್ ಬುಡ್ಪುನ ಕ್ರಮ

ಬಯಕ್ಕೆಗ್ ಐತೊ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲೆಗ್ ಪೂವು, ಮಂಜಲ್-ಕುಂಕುಮ, ಸೀರೆ, ಬಣ್ಣೊ-ಬಂಗಾರ್ ಕೊರ್ದು ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೪]

ಬಯಕ್ಕೆದ ಆಚರಣೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಎಡ್ಡೆ ದಿನೊ ತೂವೊಂದು, ದಿಂಜಿದಿ ಮಗಳೆನ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಕಡಪ್ಪುಡುನೆ ಕ್ರಮೊ. ಕೆಲವು ಕಡೆಡ್ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಬಯಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ನಡಪ್ಪುಂಡು.
  2. ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೋಯಿನ ಮರ್ಮಾಲೆಗ್ ಬಗೆ ಬಗೆತ ತಿಂಡಿ, ತೆನಸ್ ಪತೊಂದು, ದಾರೆ ಸೀರೆ ದೆತೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್. ಕೊಂಡತ್ತ್‌ನ ಬಣ್ಣೊ ಬಂಗಾರ್‌ನ್ ಬಂಜಿನಾಲ್ ಮರ್ಮಾಲೆಗ್ ಕೊರ್ದ್, ಆಣ್ ಪೊಣ್ಣನ್ ಮದಿಮ್ಮಾಯೆ ಮದಿಮ್ಮಾಲಾದ್ ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
  3. ದಾರೆ - ಮದಿಮ್ಮಾಯ-ಮದಿಮ್ಮಾಲೆನ್ ತೊಳಸಿದಲ್ಪ ಮೂಡಾಯಿ ಮೋನೆ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ದಾರೆ ಮಯ್ಪುವೆರ್.
  4. ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಹಸೆಪಜೆಟ್ ಕುಲ್ಪಾದ್ ಬಗೆಬಗೆತ ತಿಂಡಿ ತೆನಸ್ಸ್‌ನ್ ಬಳಸುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಯಕ್ಕೆ&oldid=173068"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು