ಕುರಲ್ ದಿಂಜಾವುನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕುರಲ್‍ನ್ ಕನತ್ತ್‌ದ್ ಕನ್ನಿಕಂಬೊದ ಬುಡೊಟು ದೀಡುನೆ

ತುಳುನಾಡ್‌ದ ಜನಪದ ಆಚರಣೆಲೆಡ್ ಕುರಲ್ ದಿಂಜಾವುನಿ (ಕದಿರು ಕಟ್ಟುವುದು) ಅಥವಾ ಬುಲೆತ್ತ ಐಸಿರೊನು ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವುನವು ದಿಂಜ ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ. ಬಾರ್‌ದ ಬುಳೆ ತುಳುವೆರೆನ ಬದ್ಕ್‌ಗ್ ಒದಗ್‌ದ್ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸರೆ. ಉಂದು ಐಸಿರೊದ ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಲಾ ಅಂದ್. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಬಾರ್‌ಗ್ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕ್‌ದ್‌ಂಡ್. ಸೋಣ (ಶ್ರಾವಣ) ತಿಂಗೊಲುಡ್ ಕಾರ್ತೆಲ್‌ದ ಬುಲೆ ಬರ್ಪಿನೆಕ್ಕ್ ವೊಂತೆ ದುಂಬು ಈ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೧]

ಇಲ್ಲ್ ಅಡಿಪ್ಪುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಚರಣೆದ ದುಂಬುದಾನಿ ಇಲ್ಲ್‌ನ್ ಅಡಿತ್ತ್‌ದ್ ಕರಿ-ಕಜವು ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಚೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ಕ್ರಮೊಕ್ಕು 'ಆಟಿದ ಕರಿ ಕಜವು ಕಲೆದ್ ಸಿರಿ ಪೊದ್ದವುನು‌' ಇಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಉಲಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಅಂಬಿ ಅಡಿತ್ತ್‌ದ್ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತೊನುವೆರ್.

ಕುರಲ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟುನವು ಜೋಕ್ಲೆಗ್‌ಲಾ ಮಲ್ಲಕ್‌ಲೆಗ್‌ಲಾ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮೊದ ಪೊರ್ತು. ಪೆಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪುಡು ಇಲ್ಲ್‌ದಿಂಜ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಗೋಳಿ ಮರೊತ್ತ ನಾರ್, ರುಕ್ಕಿ, ಗರಿಕೆ, ತಾರೆ ಸೋಗೆದ್ ಪಾಂದಾಳ್, ತೆಕ್ಕರೆ (ಮುಳ್ಳುತೌತೆ), ಚೇವುದಾ ದಂಟ್, ಪದ್ಪೆದ ದಂಟ್, ಬೆದ್‌ರ್‌ದ ಇರೆ- ಉಂದು ಈತ್ ವಸ್ತುಲು ಕುರಲ್ ಕಟ್ಟಿಯರ ಬೋಡಾಪುಂಡು.

ಕುರಲ್‍ದ ಪೂಜೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ತಾರೆ, ಬಾರೆದ ಪರಂದ್, ಊದುಬತ್ತಿ, ಎಣ್ಣೆ, ಕಾರ್‌ದೀಪ, ಕರ್ಪೂರ, ಲೋಬಾನ, ಢೂಪದ ಓಡು, ಬತ್ತಿ, ಆರತಿದ ಸಾಮಾಗ್ರಿ, ಜಾಗಟೆ, ಅರ್ಧಕೊಂಡೆ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್, ಪಿಂಗಾರ, ಪೂ- ದುಂಬಾಯಿ ವಸ್ತುಲು ಪೂಜೆಗ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀಗಂಧೊನು ತೇದ್ ಐನಾಜಿ ಪೆಲತ್ತ ಇರೆಕ್ಕ್ ಪೂಜ್‌ದ್ ದೀವೊನೊಡು.
  • ಜಾಲ್‌ಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಗಟೆ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಮಾತೆರ್‌ಲ 'ಪೊಲಿ... ಪೊಲಿ...' ಪನೊಂದು ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆಗ್ ಸುತ್ತು ಬರೊಡು. ಕುರಲ್ ತುಂಬಿನಾಯೆ ಇಲ್ಲ್‌ದುಲಯಿ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಮುತ್ತೇಸಿ ಪೊಂಜೊವು ಆಯನ ಕಾರ್‌ಗ್ ನೀರ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ದೆಕ್ಕೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆಡ್ ಕುರಲ್‌ದ ಕಟ್ಟೊನು ಮೂಡ, ಪಡು, ಬಡಗ್ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕ್‌ಡ್ ಒವಾಂಡಲಾ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕ್‌ಗ್ ಮೋನೆ ಪಾಡ್‌ದ್ ದೀವೊಡು. ಮೂಡಾಯಿದಿಕ್ಕ್ ಆಂಡ ಬಾರೀ ಎಡ್ಡೆ.

ಕುರಲ್ದ ಬಗೆಟ್ ನಂಬೊಲಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ, ಮಣೆ, ಗಂಟಾಮಣಿ, ಸೇಡಿ- ದುಂಬಾಯಿ ವಸ್ತುಲುಲಾ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಕುರಲ್ ದಿಂಜಾವುನಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಆಣ್‌ಮಗೆ ಮೀದ್ ಶುದ್ಧೊಡು ಐನ್ 'ಬರಿ'ಕ್ಕ್ (ಮನೆತನೊಗು) ಸೇರಿನ ಕಂಡೊಡ್ದು ಕುರಲ್ ಕೊಯಿದ್ ತುಂಬೊಂದು ಕನಬರೊಡು. ಒರಿ ಪಾಸಡಿ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪುವೆ. ಕಟ್ಟೊನ್ ಓಲ್ಲಾ ನೆಲೊಟ್ಟು ಮಿನಿ ದೀವರ ಬಲ್ಲಿ.

ಕುರಲ್ ದಿಂಜಾವುನೆತ ಗಮ್ಮತ್ತ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೂಜೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯಿಬೊಕ್ಕ ಪುರ್ಸಾದ ದೆತೊಂದು ಕುರಲ್‌ನ್ ಜೊಂಕೆಲ್ ಜೊಂಕೆಲಾದ್ ಇಲ್ಲ್‌ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೈಟ್ಟ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್. ಧಾನ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿನ್ ಈ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲ್ ದಿಂಜಾವೊನುವೆರ್. ಕಾಂಡೆ ಸುದ್ದೊಡು ಮಲ್ತಿನ 'ಪೇರ್‌ಗಂಜಿ', ಮದ್ಯಾನ್ನೊಗು ಪಾಯಸೊದ ವನಸ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಛಾಯಾಂಕಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊರಲ್ ಪತ್ತುನೆ
ಕೊರಲ್ ೩

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "Archive copy". Archived from the original on 2015-09-09. Retrieved 2015-09-09.CS1 maint: Archived copy as title (link)