ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಂ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರೊಲು
ಯೋಗವಾಹೊಲು
ಅಂ ಅಃ
ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಕ್ ಖ್ ಗ್ ಘ್ ಙ್
ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್
ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್
ತ್ ಥ್ ದ್ ಧ್ ನ್
ಪ್ ಫ್ ಬ್ ಭ್ ಮ್
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಯ್ ರ್ ಱ್ ಲ್ ವ್ ಶ್
ಷ್ ಸ್ ಹ್ ಳ್ ೞ್
ತುಳು ಅಂ ಅನುಸ್ವಾರ ಅಕ್ಷರೊ

ಅಂ ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆದ ಅನುಸ್ವಾರ ಅಕ್ಷರೊ. ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನೊದ ಪ್ರಕಾರೊ ಅಂ ತುಳುತ ಯೋಗವಾಹ ಅಕ್ಷರೊಲೆಡ್ ಸುರುತವುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂದೆತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಇಂದೆತ ಬುಕ್ಕೊ ಬರ್ಪುನ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರೊದ ಮಿತ್ತ್ ಅವಲಂಬಿಸದುಂಡು.

ಯೋಗವಾಹ ಅಕ್ಷರೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳುಟು ಸಂಸ್ಕೃತೊ ಮೂಲೊದ ಅಕ್ಷರೊಲೆನ್ ಗಳಸುನವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು.

ಅಕ್ಷರೊಲು ಅನುಸ್ವಾರ ಗಳಸ್‍ನ ಪದೊಕುಲು
ಅಂ ಅಂಗಿ
ಅಃ ಅಕ್ಷರಶಃ

ಅಂ ಅಕ್ಷರೊ ಬರ್ಪುನ ಪದಕುಲೆ ಧ್ವನಿಮಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಅಕ್ಷರ
ಸಂಯೊಗ
ಸ್ವರ
ಸಂಯೊಗ
ಪದ
ಅಂ + ಕ ಅ + ಙ್ + ಕ ಅಂಕ
ಅಂ + ಚೆ ಅ + ಞ್ + ಚೆ ಅಂಚೆ
ಅಂ + ಟು ಅ + ಣ್ + ಟು ಆಂಟು
ಕಾಂ + ತಿ ಕಾ + ನ್ + ತಿ ಕಾಂತಿ
ಕೆಂ + ಪು ಕೆ +ಮ್ + ಪು ಕೆಂಪು

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಂ&oldid=163308"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು