ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರೊಲು
ಯೋಗವಾಹೊಲು
ಅಂ ಅಃ
ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಕ್ ಖ್ ಗ್ ಘ್ ಙ್
ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್
ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್
ತ್ ಥ್ ದ್ ಧ್ ನ್
ಪ್ ಫ್ ಬ್ ಭ್ ಮ್
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಯ್ ರ್ ಱ್ ಲ್ ವ್ ಶ್
ಷ್ ಸ್ ಹ್ ಳ್ ೞ್

, ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆದ ಚ-ವರ್ಗೊದ ರಡ್ಡನೆದ ಅಕ್ಷರೊ. ಉಂದೊಂಜಿ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರೊ. ಒಂಜಿ ವೃತ್ತೊನು ಒಂಜಿ ಲಂಬರೇಖೆಡ್ದ್ ಅರ್ದೊ ಮಾಲ್ತಿನಂಚ ತೂಪುನ ರೂಪೊನೇ ಅಶೋಕಬ್ರಾಹ್ಮೀಲಿಪಿದ ಶಾಸನೊಲೆಡ್ ತೋಜಿದ್‌ಬರ್ಪುಂಡು. ಶಾತವಾಹನೆರೆ ಕಾಲೊಡು ಈ ರಡ್ಡ್ ಅರ್ದೊ ವೃತ್ತೊಲು ಎಲ್ಯ ರಡ್ಡ್ ವೃತ್ತೊಲಾದ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು.[೧]

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಘೋಷ ತಾಲವ್ಸ್ಪರ್ಶ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಧ್ವನಿ ಆದುಂಡು.

ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

k g ģ
c j z ź
t d n
ŧ đ ń
p b m

ತುಳು ಅಕ್ಷರೊನು ಬರೆಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ದೇವನಾಗರಿ ISO 15919 ಸಂಕೇತೊ ಬರೆಪುನ ಕ್ರಮೊ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ
[[:en:chha|Cha]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://ancientscripts.com/kadamba.html
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ತಾನೊಡು ಈ ವಿಸಯೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಉಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡೊ ಮೂಲೊ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು:
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಛ&oldid=155725"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು