ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರೊಲು
ಯೋಗವಾಹೊಲು
ಅಂ ಅಃ
ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಕ್ ಖ್ ಗ್ ಘ್ ಙ್
ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್
ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್
ತ್ ಥ್ ದ್ ಧ್ ನ್
ಪ್ ಫ್ ಬ್ ಭ್ ಮ್
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಯ್ ರ್ ಱ್ ಲ್ ವ್ ಶ್
ಷ್ ಸ್ ಹ್ ಳ್ ೞ್

, ತುಳು ವರ್ಣಮಾಲೆದ ಕ-ವರ್ಗೊದ ಐನನೇ ಅಕ್ಷರೊ. ಈ ವ್ಯಂಜನ ಒಂಜಿ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಕ್ಷರೊ.

ಶಾಸ್ತ್ರೊ ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪನ್ಪಿ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರೊ ಕಂಠ್ಯ ಅಘೋಷ ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿನ್ ಸೂಚಿಸವುಂಡು. ಇಂದೆನ್ ಮೂಂಕುದ ಸಕಾಯೊಡು ಉಚ್ಛರಿಸವೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ಉಂದೆನ್ ಅನುನಾಸಿಕ ಪನ್ಪಿ ಪರಿಬಾಸೆಡ್ ಗಲಸುವೆರ್.

ವರ್ಗೀಯ ಅನುನಾಸಿಕ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

nka ncha Na na ma

ತುಳು ಅಕ್ಷರೊನು ಬರೆಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ದೇವನಾಗರಿ ISO 15919 ಸಂಕೇತೊ ಬರೆಪುನ ಕ್ರಮೊ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ
gna

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

https://kannadadeevige.blogspot.in/p/homepage.html

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಙ&oldid=155723"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು