ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರೊಲು
ಯೋಗವಾಹೊಲು
ಅಂ ಅಃ
ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಕ್ ಖ್ ಗ್ ಘ್ ಙ್
ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್
ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್
ತ್ ಥ್ ದ್ ಧ್ ನ್
ಪ್ ಫ್ ಬ್ ಭ್ ಮ್
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಯ್ ರ್ ಱ್ ಲ್ ವ್ ಶ್
ಷ್ ಸ್ ಹ್ ಳ್ ೞ್


ತುಳುತ್ತ ರಡ್ಡನೆತ ಅಕ್ಷರ ಆತ್ಂಡ್. ತುಳುತ್ತ ದೀರ್ಘಸ್ವರ. ಕನ್ನಡೊದ ನಾಮಿ ಸ್ವರೊಕುಲೆಡ್ ಬುಕ್ಕೊ ಒಂಜಾದ್ ಸೇರುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಸಂಸ್ಕೃತೊದಸವರ್ಣದೀರ್ಘ ಸಂಧಿಡ್ ಪನ್ಪುನ ದೀರ್ಘ ಅಕ್ಷರೊದ ಪಾತ್ರೊಲಾ ಉಂಡು.

ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಡ್ ರಡ್ಡನೆದ ಅಕ್ಷರಾದ್ ಕ್ರಿ,ಪೂ. ಮೂಜನೆದ ಶತಮಾನೊದ ಅಶೋಕನ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಲಿಪಿಡ್ ಬೇತೆನೆ ರೂಪೊನು ತಾಲಂದೆ, ಆಕಾರೊಗು ದೀರ್ಘೊನು ಸೂಚಿಸವುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರೇಕೆನ್ ಮಾತ್ರೊ ಸೇರೊಂದುಂಡು. ಈ ರೂಪೊನೇ ಶಾತವಾಹನ, ಕದಂಬ, ಗಂಗ, ಬಾದಾಮಿ ಚಾಲುಕ್ಯೆರೆ ಕಾಲೊಡು ದುಂಬರಿಂಡ್. ಈ ಕಾಲೊದ ರೂಪೊಲೆಡ್ ದೀರ್ಘಸೂಚಕೊ ರೇಕೆ ಡೊಂಕಾವೊಂದು ಪೋದ್, ಅಕೇರಿಗ್ ಹೊಯ್ಸಳೆರೆ ಕಾಲೊಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕೊಂಡಿ ಆಕಾರೊನು ಪಡೆಂಡ್. ಕ್ರಿ.ಶ ಹದಿನೈದನೆನೆ ಶತಮಾನೊದ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೊದ ಶಾಸನೊಲೆಡ್ ಈ ಕೊಂಡಿ ಅಕ್ಷರೊಗು ಸೇರೊಂಡ್. ಈ ರೂಪನೇ ದುಂಬುದ ಶತಮಾನೊಲೆಡ್ ದುಂಬರಿದ್ ಇತ್ತದೆ ಆಕಾರೊ ಆತುಂಡು.[೧] ಲಿಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಡ್ದ್ ಅಕ್ಷರ ತಿರ್ತ್ ತೋಜ್ಪಾಯಿನಂಚನೆ ಬುಲೆದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. [೨]

ಆ ತುಳು ಅಕ್ಷರೊನು ಬರೆಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ದೇವನಾಗರಿ ISO 15919 ಸಂಕೇತೊ ಬರೆಪುನ ಕ್ರಮೊ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ
a

ತುಳುತ ಅಕ್ಷರೊ ಮಾಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಅಕ್ಷರೊಲೆನ್ ಉಚ್ಚಾರೊ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊನುಲಾ ಈ ಪಟ್ಟಿಡ್ ತೂವೊಲಿ

a á e í u ú ŕ i o
k g ģ
c j z ź
t d n
ŧ đ ń
p f b m
y r l v ş s h ļ x
ಕ್ಷ

ತುಲುತ ನಾವಮಿ ಸ್ವರೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ನಾಮಿ ಸ್ವರೊಕುಲೆನ್ ಸವರ್ಣೊಲುಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರೊ ದೀರ್ಘಸ್ವರೊ
ಹ್ರಸ್ವಸ್ವರೊ ಬುಕ್ಕೊ ದೀರ್ಘಸ್ವರೊ

ರಡ್ಡಲ ಒಂಜೇ ರೂಪೊಡುಂಡು ಉಚ್ಚಾರೊ ಆಪುನ ಸ್ವರೊಕುಲು

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ[dead link]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://kn.wikisource.org/wiki/ಮೈಸೂರು_ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ_ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಆ
  2. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಉಗಮೊ ಬುಕ್ಕೊ ವಿಕಾಸೊ - ಡಾ. ಎ.ಎನ್ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮೈಸೂರು.


ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ತಾನೊಡು ಈ ವಿಸಯೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಉಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡೊ ಮೂಲೊ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು:
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಆ&oldid=155714"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು