ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರೊಲು
ಯೋಗವಾಹೊಲು
ಅಂ ಅಃ
ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಕ್ ಖ್ ಗ್ ಘ್ ಙ್
ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್
ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್
ತ್ ಥ್ ದ್ ಧ್ ನ್
ಪ್ ಫ್ ಬ್ ಭ್ ಮ್
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಯ್ ರ್ ಱ್ ಲ್ ವ್ ಶ್
ಷ್ ಸ್ ಹ್ ಳ್ ೞ್

ಅಕ್ಷರೊ ತುಳು ಅಕ್ಷರೊಮಾಲೆದ ಚ-ವರ್ಗೊದ ಮೂಜನೆತ ಅಕ್ಷರೊ ಆದುಂಡು. ಉಂದೊಂಜಿ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರೊ.

ಜ ಅಕ್ಷರೊದ ರಚನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಕ್ಷರೊ ವರ್ಗೊದ ಮೂಜನೆತ ಅಕ್ಷರೊ. ಉಂದು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಮೂಜನೆತ ಶತಮಾನೊದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಲಿಪಿ ಅಕ್ಷರೊ ರೂಪೊ ಸುಮಾರ್ ಆಜಿನೆದ ಶತಮಾನೊ ಮುಟ್ಟೊ ಅಂಚನೇ ದುಂಬರಿಂಡ್. ಸಾತವಾಹನೆರೆ ಕಾಲೊಡು ಮೂಜಿ ಅಡ್ಡೊಗೆರೆಲೆನ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೊ ಗೆರೆಲೆನೊಟ್ಟುಗೆ ಸೇರ್‌ನಂಚ ತೋಜುಂಡು. ಸುಮಾರ್ ಒಂರ್ಬೊನೆ ಶತಮಾನೊದ ಸಮಯೊಗು ಮೇಲ್‌ದ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಎಲ್ಯೆ ಆದ್ ತಿರ್ತ ರಡ್ಡ್ ಗೆರೆಲು ಉದ್ದೊ ಆಪೊ ಬುಕ್ಕೊ ಅಕ್ಷರೊದ ಅಗೆಲೊ ಎಚ್ಚಾಪುಂಡು. ಕ್ರಿ.ಶ. ಪತ್ತೊಂಜನೆದ ಶತಮಾನೊಡು ಈ ಅಕ್ಷರೊಗು ಇತ್ತ ಇಪ್ಪುನ ರೂಪೊ ಬರ್ಪುಂಡು.[೧]


ಜ ಅಕ್ಷರೊದ ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಶೋಕೆ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 3ನೆದ ಶತಮಾನೊ, ಶಾತವಾಹನೆರ್ ಕ್ರಿ.ಶ. 2ನೆದ ಶತಮಾನೊ, ಕದಂಬೆರ್ ಕ್ರಿ.ಶ. 5 ನೆನೆ ಶತಮಾನೊ, ಗಂಗರ್ ಕ್ರಿ.ಶ. 6ನೆದ ಶತಮಾನೊ, ಬಾದಾಮಿ ಚಾಳುಕ್ಯೆರ್ ಕ್ರಿ.ಶ. 6ನೆದ ಶತಮಾನೊ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟೆರ್ ಕ್ರಿ.ಶ. 9ನೆದ ಶತಮಾನೊಇ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯೆರ್ ಕ್ರಿ.ಶ. 10ನೆ ಶತಮಾನೊ, ಕಳಚುರಿ, ಹೊಯ್ಸಳ ಮತ್ತು ಸೇವುಣ ಕ್ರಿ.ಶ. 13ನೆ ಶತಮಾನೊ, ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸೆರ್ ಕ್ರಿ.ಶ. 15ನೆನೆ ಶತಮಾನೊ, ಮೈಸೂರು ಅರಸೆರ್ ಕ್ರಿ.ಶ. 18ನೆ ಶತಮಾನೊ - ಇಂಚ ಈ ಕಾಲೊಲೆಡ್ ಈ ಅಕ್ಷರೊದ ರಚನೆ ಬದಲಾತ್ಂಡ್.

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಜ ಅಕ್ಷರ ತಾಲವ್ಯ ಘೋಷ ಸ್ಪರ್ಶಧ್ವನಿನ್ ಸೂಚಿಸವುಂಡು. ಕರ್ನಾಟಕೊದ ಕೆಲವು ಬಾಗೊಲೆಡ್ ಇಂದೆತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಸ್ಪರ್ಶೊಗು ಬದಲಾದ್ ಅನುಘರ್ಷವಾದ್ ಉಂಡು.

ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

k g ģ
c j z ź
t d n
ŧ đ ń
p b m

ತುಳು ಅಕ್ಷರೊನು ಬರೆಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ದೇವನಾಗರಿ ISO 15919 ಸಂಕೇತೊ ಬರೆಪುನ ಕ್ರಮೊ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ
ja
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ತಾನೊಡು ಈ ವಿಸಯೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಉಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡೊ ಮೂಲೊ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು:
  1. http://ancientscripts.com/kadamba.html
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜ&oldid=155730"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು