ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರೊಲು
ಯೋಗವಾಹೊಲು
ಅಂ ಅಃ
ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಕ್ ಖ್ ಗ್ ಘ್ ಙ್
ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್
ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್
ತ್ ಥ್ ದ್ ಧ್ ನ್
ಪ್ ಫ್ ಬ್ ಭ್ ಮ್
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಯ್ ರ್ ಱ್ ಲ್ ವ್ ಶ್
ಷ್ ಸ್ ಹ್ ಳ್ ೞ್


ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆದ ಆಜನೇ ಅಕ್ಷರೊ. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ವರಾಕ್ಷರೊ.

ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಡ್ ಆಜನೇ ಅಕ್ಷರೊ ಆಯಿನ ಊ ಒಂಜಿ ದೀರ್ಘಸ್ವರೊ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ್ ಪಿರಾಕ್ದ ಶಾಸನೊಲೆಡ್ ತಿಕುನವು ಅಪೂರ್ಪೊ. ಅಂಚಾದ್ ಈ ಅಕ್ಷರೊದ ವಿಕಾಸೊನು ಗುಮನೊಗು ದೆತುನವು ಕಸ್ಟೊ. ವ್ಯಂಜನೊಲೆ ಜತೆಟ್ ಸೇರೊನುನಗ ರಡ್ಡ್ ಕಿನ್ಯ ರೇಕೆಲೆನ್ ವ್ಯಂಜನೊದ ತಿರ್ತ್ ಅತ್ತಂಡ ಪಕ್ಕೊಡು ಬರೆಪುನೆಡ್ದಾವರೊ ಉಂದು ಅಕ್ಷರೊ ಆದ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಶೋಕನ ಕಾಲಒದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಲಿಪಿಡ್ ಇಂದೆನ್ ತೂವೊಲಿ. ಕಾಲಾದಿ ಕ್ರಮೊಟು ರಡ್ಡ್ ಕೊಲಿಕೆಲೆನ್ ಅಕ್ಷರೊದ ಪಕ್ಕೊಡು ಬರೆಪುನಂಚ ರೂಡಿಸವೊಂಡೆರ್. [೧]

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಅಕ್ಷರೊ ಪಶ್ಚಸಂವೃತ ಗೋಲ ದೀರ್ಘಸ್ವರಧ್ವನಿನ್ ಸೂಚಿಸವುಂಡು.

ಸ್ವರಾಕ್ಷರೊ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಸ್ವಯಂ ರಂಜತೇ ಇತಿಃ ಸ್ವರಃ - ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ್ ಉಚ್ಚರಿಸಯೆರೆ ಬರ್ಪುನ ಅಕ್ಷರೊಲೇ ಸ್ವರೊಕುಲು. [೨]
  2. ಅಕಾರಂ ಮೊದಲಾಗಿರೆ ಪದಿನಾಲ್ಕು ಸ್ವರಂಗಳ್. ಅಕಾರೊಡ್ದ್ ಸುರುವಾದ್ ಪದಿನಾಲ್ ಸ್ವರೊಕುಲು

ಸಂಸ್ಕೃತೊಡು (ದೇವನಾಗರಿ) ಸ್ವರಾಕ್ಷರಒಲು ‘’’ಅ’’’ ಕಾರಡ್ದ್ ‘’’ಔ’’’ ಕಾರೊ ಮುಟ್ಟೊ ೧೪ ಅಕ್ಷರೊಲು ಉಂಡು. ಅವೆಕುಲು,

ದೀರ್ಘಸ್ವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ರಡ್ಡ್ ಮಾತ್ರೆದ ಕಾಲಾವಧಿಡ್ ಉಚ್ಚರಿಸಯೆರೆ ಆಪುನ ಅಕ್ಷರೊಲು ೫ : , , , ಋೂ, ಲೂೃ. ಈ ಅಕ್ಷರೊಲೆನ್ ಛಂದಸ್ಸ್ದ ಪ್ರಕಾರೊ ಗುರು ಪಂಡ್ದ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಇಂದೆಟ್ ಅಕ್ಷರಒಲಾ ಒಂಜಾದುಂಡು.

ತುಳುತ ನಾಮಿ ಸ್ವರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ನಾಮಿ ಸ್ವರೊಲೆನ್ ಸವರ್ಣಲುಂದು ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಹೃಸ್ವಸ್ವರೊ ದೀರ್ಘಸ್ವರೊ

ತುಳು ಅಕ್ಷಕರೊನು ಬರೆಪುನ ಬುಕ್ಕೊ ಪನ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ದೇವನಾಗರಿ ISO 15919 ಸಂಕೇತೊ ಬರೆಪುನ ವಿದಾನೊ ಪನ್ಪುನ ವಿದಾನೊ
ū

ಅಕ್ಷರೊಡ್ದ್ ಸುರುವಾಪುನ ನಾಮಪದೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಬಂಧಿ ಪದೊ : ಊವಪ್ಪ ಪೂವಪ್ಪ
  • ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಪದೊ : ಊರ್ಮಿಳ
  • ಸಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಪದೊ : ಊಸರವಳ್ಳಿ

ಅಕ್ಷರೊಡ್ದ್ ಸುರುವಾಪುನ ಕ್ರಿಯಾಪದೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಊಪುನೆ : ತೂಪುನೆ
  • ಊಜುನೆ : ತೋರುನೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://kn.wikisource.org/wiki/ಮೈಸೂರು_ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ_ವಿಶ್ವಕೋಶ/ಊ
  2. ಕೇಶಿರಾಜಶಬ್ದಮಣಿದರ್ಪಣ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಊ&oldid=155718"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು