ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರೊಲು
ಯೋಗವಾಹೊಲು
ಅಂ ಅಃ
ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಕ್ ಖ್ ಗ್ ಘ್ ಙ್
ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್
ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್
ತ್ ಥ್ ದ್ ಧ್ ನ್
ಪ್ ಫ್ ಬ್ ಭ್ ಮ್
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಯ್ ರ್ ಱ್ ಲ್ ವ್ ಶ್
ಷ್ ಸ್ ಹ್ ಳ್ ೞ್

ಅಕ್ಷರೊ ತುಳು ಅಕ್ಷರೊಮಾಲೆದ ಚ-ವರ್ಗೊದ ನಾಲ್ನೆತ ಅಕ್ಷರೊ ಆದುಂಡು. ಉಂದೊಂಜಿ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರೊ.

ಝ ಅಕ್ಷರೊದ ರಚನೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತುಳು ಅಕ್ಷರೊಮಾಲೆದ ಚ ವರ್ಗೊದ ನಾಲ್ನೆದ ಅಕ್ಷರೊ. ಉಂದೊಂಜಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಅಕ್ಷರಾದ್ ಬಳಕೆಡಿಪ್ಪುನ ಕಾರಣೊ ಮಾತ ಸಮಯೊದ ಪಂತ್ಯೊಡುಲಾ ತೋಜಿದ್‍ಬರ್ಪುಜಿ. ಅಶೋಕನ ಕಾಲೊದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಲಿಪಿಡುಪ್ಪುನ ಈ ಅಕ್ಷರೊಗು ಒಂತೆ ಮಟ್ಟ್‌ಡ್ ಇತ್ತದೆ ಅಕ್ಷರೊದ ಹೋಲಿಕೆ ಬರ್ಪುನೆ ಗಂಗೆರೆ ಕಾಲೊಡು. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟೆರೆ ಕಾಲಗು ಝ ಅಕ್ಷರೊದ ತರೆಕಟ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಿಲೆ ಆಪುಂಡು. ಅಯಿತ ಪೂವೊಲು ಪಗಿದುಪ್ಪುನವು ಮೈಸೂರು ಅರಸೆರೆ ಕಾಲೊಡು ತೋಜಿದ್‍ಬರ್ಪುಂಡು.[೧]

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. http://ancientscripts.com/kadamba.html
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಝ&oldid=143173"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು