ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರೊಲು
ಯೋಗವಾಹೊಲು
ಅಂ ಅಃ
ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಕ್ ಖ್ ಗ್ ಘ್ ಙ್
ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್
ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್
ತ್ ಥ್ ದ್ ಧ್ ನ್
ಪ್ ಫ್ ಬ್ ಭ್ ಮ್
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಯ್ ರ್ ಱ್ ಲ್ ವ್ ಶ್
ಷ್ ಸ್ ಹ್ ಳ್ ೞ್

, ತುಳು ಅಕ್ಷರೊಮಾಲೆದ ಚ-ವರ್ಗೊದ ಸುರೂತ ಅಕ್ಷರೊ ಆದುಂಡು. ಉಂದೊಂಜಿ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರೊ.

ತುಳು ವರ್ಣಮಾಲೆಡ್ ವರ್ಗೊದ ಸುರೂತ ಅಕ್ಷರೊ ಚಿತ್ರೊಡು ತೋಜುನಂಚ ಇಂದೆಕ್ ಇತ್ತೆದ ರೂಪೊದ ಒಂತೆ ಹೋಲಿಕೆ ತೋಜುದ್ ಬರ್ಪುನ ಗಂಗೆರೆ ಕಾಲೊಡು. ಈ ಅಕ್ಷರೊದ ರೂಪೊ ನಾನೊಲಾ ನೆಗತ್ತ್ ತೋಜುನೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯೆರೆ ಕಾಲೊಗ್. ದುಂಬುದ ಶತಮಾನೊಲೆಡ್ ಅಕ್ಷರೊದ ಸುರುವಾಪುನೆ ಎಡತ ಕೊಡಿಟ್ ಎಲ್ಯ ಕೊಂಡಿ ಸೇರೊನುಂಡು. ಅತ್ತಂದೆ ಬುಕ್ಕೊ ಕಾರೊಲೆಡ್ದ್ ಇಂದೆನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಯೆರೆ ಇಂದೆತ ಬಲಬಾಗೊಡು ದಿಂಜದ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡಿ ಸೇರ್ದುಪ್ಪುನವು ಗುಮನೊಗು ಬರ್ಪುಂಡು.[೧]

ಅಕ್ಷರೊದ ಚರಿತ್ರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕ್ರಿ.ಪೂರ್ವೊಡ್ದ್ ಅಶೋಕನ 3ನೆದ ಶತಮಾನೊದ ಕಾಲೊಮುಟ್ಟೊ, ಕ್ರಿ.ಶ. 2ನೆಯ ಶತಮಾನೊದ ಶಾತವಾಹನ, ಕ್ರಿ.ಶ. 5ನನೆ ಶತಮಾನೊದ ಕದಂಬ, ಕ್ರಿ.ಶ. 6ನನೆ ಶತಮಾನೊದ ಗಂಗ, ಕ್ರಿ.ಶ. ೫ನೆ ಶತಮಾನೊದ ಬಾದಾಮಿ ಚಾಳುಕ್ಯ, ಕ್ರಿ.ಶ. 9ನೆ ಶತಮಾನೊದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ, ಕ್ರಿ.ಶ. 11ನೆ ಶತಮಾನೊದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಳುಕ್ಯ, ಕ್ರಿ.ಶ. 13ನೆ ಶತಮಾನೊದ ಕಳಚೂರಿ, ಹೊಯ್ಸಳ ಬುಕ್ಕೊ ಸೇವುಣ, ಕ್ರಿ. ಶ. 15ನೆ ಶತಮಾನೊದ ವಿಜಯನಗರ,ಕ್ರಿ. ಶ. 18ನೆ ಶತಮಾನೊದ ಮೈಸೂರು ಅರಸೆರ್, ಉಂದೇ ರೂಪೊನೇ ಇಸೇಸೊ ಬದಲಾವಣೆ ಇಜ್ಜಾಂತೆ ದುಂಬರಿದ್ ಇತ್ತೆದ ರೂಪೊನು ಪಡೆವುಂಡು.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಅಕ್ಷರೊ ತಾಲವ್ಯ ಅಘೋಷ ಸ್ಪರ್ಶಧ್ವನಿನ್ ಸೂಚಿಸವುಂಡು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಬೊಲೆಡ್ ಉಮದು ಸ್ಪರ್ಶಗ್ ಬದಲಾದ್ ಅನುಘರ್ಷೊಲಾ ಆದಿಪ್ಪಿಂಡು.

ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

k g ģ
c j z ź
t d n
ŧ đ ń
p b m

ತುಳು ಅಕ್ಷರೊನು ಬರೆಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ದೇವನಾಗರಿ ISO 15919 ಸಂಕೇತೊ ಬರೆಪುನ ಕ್ರಮೊ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ
cha

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://ancientscripts.com/kadamba.html
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ತಾನೊಡು ಈ ವಿಸಯೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಉಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡೊ ಮೂಲೊ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು:
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚ&oldid=155724"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು