ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರೊಲು
ಯೋಗವಾಹೊಲು
ಅಂ ಅಃ
ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಕ್ ಖ್ ಗ್ ಘ್ ಙ್
ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್
ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್
ತ್ ಥ್ ದ್ ಧ್ ನ್
ಪ್ ಫ್ ಬ್ ಭ್ ಮ್
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಯ್ ರ್ ಱ್ ಲ್ ವ್ ಶ್
ಷ್ ಸ್ ಹ್ ಳ್ ೞ್

, ತುಳು ವರ್ಣಮಾಲೆದ ಕ-ವರ್ಗೊದ ನಾಲನೇ ಅಕ್ಷರೊ. ಈ ವ್ಯಂಜನ ಒಂಜಿ ಮಹಾಪ್ರಾಣಾಕ್ಷರ.

ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಶೋಕನ ಕಾಒಡ್ದಿಂಚ ಮೈಸೂರು ಅರಸೆರೆ ಕಾಲೊ ಮುಟ್ಟೊದ ಬರವುಲೆನ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಂಡ ಅಕ್ಷರೊದ ರೂಪೊ ಅವೇತ್ ಬದಲ್ದ್‌ಂಡ್ಂದ್ ಗುಮನೊಗು ದೆತೊನೊಲಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟೆರೆ ಕಾಲೊಗು ಘ ಅಕ್ಷರೊದ ಮುಕ್ಯೊ ಬಾಗಾದ್ ಕೊಂಡಿಯೊಂಜಿ ಬಲಬಾಗೊಡು ಮೂಡ್‍ನೆನ್ ತೂವೊಲಿ. ಉಂದೇ ರೂಪೊ ನಾಲ್ ಶತಮಾನೊಲೆ ಕಾಲೊ ನಡತ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಬುಕ್ಕೊ, ಉಂದೇ ರೂಪೊದ ಷ ಬುಕ್ಕೊ ಹ ಕಾರೊಲೆಡ್ದ್ ಇಂದೆನ್ ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂದೆತ ಪೂವೊಲುನು ಚಿಗಿತ್ತಿಲೆಕೊ ತೋಜುಂಡು. ಹದಿನೆನ್ಮೊನೆ ಶತಮಾನೊದ ಹೊರ್ತುಗು ಕಚಿತವಾಯಿನ ಈ ರೂಪೊನೇ ಇನಿಕ್ಕ್‌ಲಾ ಗಳಸೊಂದುಲ್ಲೆರ್.[೧]

ಶಾಸ್ತ್ರೊ ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಘ್ ಪನ್ಪಿ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರೊ ಕಂಠ್ಯ ಘೋಷ ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿನ್ ಸೂಚಿಸವುಂಡು.

ವರ್ಗೀಯ ಘೋಷ ಅಘೋಷ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

k g ģ
c j z ź
t d n
ŧ đ ń
p b m

ತುಳು ಅಕ್ಷರೊನು ಬರೆಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ದೇವನಾಗರಿ ISO 15919 ಸಂಕೇತೊ ಬರೆಪುನ ಕ್ರಮೊ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ
gh

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://ancientscripts.com/kadamba.html
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ತಾನೊಡು ಈ ವಿಸಯೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಉಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡೊ ಮೂಲೊ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು:
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಘ&oldid=155722"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು