ಬಳಕೆದಾರೆ:Vishwanatha Badikana/ಎನ್ನ ಕಲ್ಪುನ ಕಳ ಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ
ಸ್ವರೊಲು
ಯೋಗವಾಹೊಲು
ಅಂ ಅಃ
ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಕ್ ಖ್ ಗ್ ಘ್ ಙ್
ಚ್ ಛ್ ಜ್ ಝ್ ಞ್
ಟ್ ಠ್ ಡ್ ಢ್ ಣ್
ತ್ ಥ್ ದ್ ಧ್ ನ್
ಪ್ ಫ್ ಬ್ ಭ್ ಮ್
ಅವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲು
ಯ್ ರ್ ಱ್ ಲ್ ವ್ ಶ್
ಷ್ ಸ್ ಹ್ ಳ್ ೞ್
Какараву.PNG

ತುಳು ಅಕ್ಷರಮಾಲೆದ ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನೊಲೆ ಸಾಲ್ಡ್ ಸುರೂತವು ಕ ಅಕ್ಷರ. ಕ್ ಬುಕ್ಕೊ ಅ ಸೇರ್ದ್ ಕ ಆತ್ಂಡ್.

ಕ್ ಅಕ್ಷರೊದ ಇತಿಹಾಸೊ ಇತಿಹಾಸೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಲಂಬರೇಖೆ ಬುಕ್ಕೊ ಸಮತಲರೇಖೆಡ್ದ್ ಕೂಡ್ದಿನ ಅಕ್ಷರೊದ ಬ್ರಾಹ್ಮೀಸ್ವರೂಪ ಶಾತವಾಹನೆರೆ ಕಾಲೊಡು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಲೆನ್ ಹೊಂದ್‌ದುಂಡು. ಲಂಬರೇಖೆ ಎಡಭಾಗೊಗ್ ಒಂತೆ ಬಾಗೊಗು ಬುಕ್ಕೊ ಸಮತಲರೇಖೆ ಎಲ್ಯೆ ಆಪುಂಡು. ತ್ರಿಕೋಣ ಕೃತಿದ ತಲೆಕಟ್ಟ್ ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕದಂಬರೆ ಕಾಲೊಡು ಚೌಕ ತಲೆತ ತಲೆಕಟ್ಟ್‌ದ ಜೊತೆಟ್ ಲಂಬರೇಖೆ ನಾನೊಲಾ ಬಗ್ಗುಂಡು. ಪ್ರ.ಶ. 9ನೆ ಶತಮಾನೊಡು ಲಂಬರೇಖೆದ ತಿರ್ತ ಬಾಗೊಟು ವೃತ್ತ ಆಪುಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸವುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ತಲೆಕಟ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಪ್ರ. ಶ. 13ನೆ ಶತಮಾನೊಡು ಅಕ್ಷರೊದ ಆಕಾರೊ ಉರುಂಟಾದ್ ಅವೇ ರೂಪ ದುಂಬುದ ಶತಮಾನೊಲೆಡ್ ದುಂಬರಿಪುಮಡು.

ಶಾಸ್ತ್ರೊ ವಿವರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪನ್ಪಿ ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರೊ ಕಂಠ್ಯ ಅಘೋಷ ಸ್ಪರ್ಶ ವ್ಯಂಜನ ಧ್ವನಿನ್ ಸೂಚಿಸವುಂಡು.


ವರ್ಗೀಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

k g ģ
c j z ź
t d n
ŧ đ ń
p b m

ತುಳು ಅಕ್ಷರೊನು ಬರೆಪುನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕನ್ನಡ ದೇವನಾಗರಿ ISO 15919 ಸಂಕೇತೊ ಬರೆಪುನ ಕ್ರಮೊ ಪನ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ
K Kannada-alphabet-ka.gif

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

Wikisource-logo.svg
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಸೋರ್ಸ್ ತಾನೊಡು ಈ ವಿಸಯೊಗು ಸಮ್ಮಂದೊ ಉಪ್ಪುನ ಕನ್ನಡೊ ಮೂಲೊ ಬೂಕುಲು ಉಂಡು: