ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕುರ್ಕಿಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕುರ್ಕಿಲ್

ಉಂದೆನ್ ಬೂರು/ಬಲ್ಲ್ ನ್ ಮೊಡೆದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಮಾದೆರು ಬೂರುನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಗಲಸುವೆರ್. ಕಾಡು ಪಾಡಿಡ್ದ್ಅ ರೆಗಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು‌ ಬಿಜಕ್ಕಿರೆ ಅರಾದ್,ರಾಶಿ ಮಲ್ತುದ್ ಕುರ್ಕಿಲ್ಡ್ ದಿಂಜಾದ್ ಕೊಣಪ್ಪೇರ್. ದೊಂಕು ದೊಂಕುದು ದಿಂಜಾಂಡಾ ಬಜಕ್ಕಿರೆ ಮಸ್ತ್ ಪತ್ತುಂಡ್. ಬಜಕ್ಕಿರೆನ್ ತುಂಬೊಂದು ಬತ್ತುದ್,ಬಾಣಜಾಲುಡು ಮಲ್ಲ ಬಜಕ್ಕಿರೆದ ಮೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟ್ ತಟ್ಟಿದ ಕುರ್ಕಿಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.